Tiedote 29.5.2020: Delete Finland Oy haluaa ratkaista ongelmat Ruskon jätteenkäsittelylaitoksessa – Pirkanmaan ELY-keskuksen pyytämät ympäristöluvan muutokset ovat ennenaikaisia

Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt 27.5.2020 lupaviranomaiselle hakemuksen, jolla se pyytää muutosta Delete Finland Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupaan. ELY-keskuksen hakemat muutokset koskevat puun murskausta, jätteiden varastointimääriä ja -tapoja, jätteenkäsittelyhallien ilman käsittelyä ja ympäristöön johdettavaa vettä.

Delete Finland Oy on käynyt läpi ELY-keskuksen hakemuksen ja toteaa, että ELY-keskuksen pyytämät muutokset ovat ennenaikaisia eivätkä ratkaise keskeistä ongelmaa eli asukkaiden kokemia hajuhaittoja. Laitoksen toimintaa on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti. Kehitystyön tulee jatkua yhteistyössä valvovan viranomaisen kanssa.

”Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen lähialueen asukkaiden kokemat ajoittaiset hajuhaitat ovat todellisia. Tavoitteemme ELY-keskuksen kanssa on yhteinen: se, että lähialueen asukkaille ei koituisi Ruskon jätteenkäsittelylaitoksesta haittaa. On kuitenkin hyvä huomata, että ELY-keskuksen hakemat muutokset ovat sellaisia, ettei niillä ole välitöntä vaikutusta asukkaiden kokemiin hajuhaittoihin. Esimerkiksi ELY-keskuksen puun murskausta koskeva pyyntö ei tähän vaikuta”, sanoo Delete Finland Oy:n turvallisuus- ja ympäristöjohtaja Markku Salminen.

Delete Finland Oy on tehnyt miljoonien eurojen investoinnit alueelle rakennettaviin jätehalleihin, joista viimeinenkin saadaan käyttöön tulevalla viikolla. Tämä on keskeisin alueen tilanteen parantumiseen vaikuttava asia. Hajuhaittojen lisäksi halli vähentää osaltaan niin pölyyntymistä, roskaantumista kuin meluakin.

”Kannamme suurta huolta siitä, että viranomainen edellyttää nyt meiltä lisätoimenpiteitä, jotka eivät vaikuta harkituilta. Kestävää liiketoimintaa ei voi suunnitella siten, että miljoonien eurojen investointien jälkeen viranomaistaho muuttaa ennakoimatta määräyksiä. Olemme aivan siirtymäajan lopulla ja pääsemme kesän aikana ajamaan laitosta uuden ympäristöluvan mukaisesti. Olemme jo ELY-keskuksen kanssa sopineet nopeutetusta aikataulusta uuden ympäristöluvan mukaisten mallinnusten ja selvitysten osalta. Loogista olisi ensin arvioida toimintaa tältä pohjalta ja vasta sitten miettiä yhdessä mahdollisia muutostarpeita”, Salminen jatkaa.

Delete Finland Oy korostaa, että se haluaa tehdä nyt ja jatkossa hyvää yhteistyötä lähialueen asukkaiden ja viranomaisten kanssa. Siirtymävaihe uuden ympäristöluvan mukaiseen toimintaan loppuu kesäkuun lopussa. Siirtymävaiheesta on sovittu Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa ja Delete Finland Oy on siten koko ajan toiminut viranomaisten antamien ohjeiden ja tammikuussa 2018 annetun hyväksynnän mukaisesti.

”Yhteistyömme on ollut keskustelevaa ja olemme toimineet tosiasiallisten mahdollisuuksien mukaan koko siirtymäajan. Päämääränämme on, että tulevaisuudessa sekä Ruskon jätteenkäsittelylaitos että lähialueen asukkaat sekä toimijat voivat elää rinnakkain ilman, että tästä koetaan puolin tai toisin minkäänlaista haittaa”, Salminen sanoo.

ELY-keskuksen uuden hakemuksen taustalla on Delete Finland Oy:n arvion mukaan Ruskon jätteenkäsittelylaitoksessa 11.5.2020 sattunut tulipalo, jonka seuraukset olivat valitettavat ja josta aiheutui hetkellistä merkittävää haittaa lähialueen asukkaille. Kyseessä oli valitettava onnettomuus, jonka aiheuttaja ei ole vielä selvillä eikä mahdollisesti tule koskaan selviämään.

”Tiedämme, että onnettomuus oli täysin erillinen asia jokapäiväiseen toimintaamme nähden. Näin ollen ELY-keskuksen pyytämillä ympäristöluvan muutoksilla ei estetä vastaavia onnettomuuksia jatkossa, sillä epäpuhtauksia sisältäneessä metallijätekasassa syttynyt tulipalo sai mitä todennäköisimmin alkunsa jätekasaan joutuneesta ulkopuolisesta esineestä, esimerkiksi litiumakusta”, Markku Salminen jatkaa.

Delete Finland Oy tekee kaikkensa, jotta vastaavaa onnettomuutta ei pääsisi sattumaan uudelleen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. esikäsittelyn tehostamista, kuormien entistä tarkempaa tarkastelua ja jätteen toimittajien tiedottamista laitoksella vastaanotettavista jätteistä. Lähialueen asukkaille tullaan myös lähiviikkoina järjestämään keskustelutilaisuus, sillä aktiivinen rakentava dialogi on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa toiminta vakiintuu.

Lisätietoja antaa:

Markku Salminen

Turvallisuus- ja ympäristöjohtaja

markku.salminen@delete.fi

0400 786 860